Regulamin Konkursu „Webinarium – Kierunki rozwoju technologii Intela i jej wpływ na nasz świat”


Regulamin Konkursu „Webinarium – Kierunki rozwoju technologii Intela i jej wpływ na nasz świat”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Webinarium – Kierunki rozwoju technologii Intela i jej wpływ na nasz świat” zwanym dalej Konkursem jest ITwiz Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498451, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych, posiadająca NIP 525-257-07-16 oraz Regon 146930622 działającym we współpracy INTEL TECHNOLOGY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY GDANSK-PÓŁNOC W GDANSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000101882 kapitał zakładowy: 200 000,00 ZŁ posiadająca REGON 191879099 oraz NIP 9570752316 (dalej Partner)
2. Konkurs organizowany jest w celu promocji serwisu IT Center Connect, prowadzonego przez Partnera, znajdującego się pod adresem http://itcenterconnect.intel.com/pl/.
3. Konkurs trwa od godziny 14:00 do godziny 15:30 w dniu 27.11.2014 r.
4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://www.e-webinaria.pl/events/kierunki-rozwoju-technologii-intela-i-wplyw-na-nasz-swiat/ (dalej Serwis Internetowy).
5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu Tytułu XXXVI Księgi Trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. Z 2014 r., poz. 121ze zm.), Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
7. Regulamin Konkursu stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowanie w organizację lub przeprowadzenie Konkursu a także pracownicy (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego) Organizatora oraz Partnera, jak również członkowie najbliższej rodziny w/w osób tj. ich małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w nimi w stosunku przysposobienia lub pozostające pod ich opieką.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy, w czasie trwania Konkursu, na stronie Serwisu Internetowego dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez:
a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Partnera danych osobowych w celach marketingowych;
d) wyrażenie zgody na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnera informacji handlowych drogą elektroniczna;
e) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji związanych z serwisami: www.itwiz.pl oraz IT Center Connect na stronie http://itcenterconnect.intel.com/pl/;
f) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Osoby które nie dokonają zgłoszenia do Konkursu zgodnie z pkt 3 lit. a – f powyżej, nie są Uczestnikami Konkursu i nie maja prawa do ubiegania się o wręczenie nagrody przyznawanej w Konkursie.
5. W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej zmianie Organizatora, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail konkursintel@itwiz.pl.
6. Jeden uczestnik może dokonać jednokrotnego zgłoszenia do Konkursu.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, zgłoszenie się Uczestnika do udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego zapisy.

§ 3
Komisja Konkursowa

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisje Konkursową (dalej „Komisja”) złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnera.
2. Przy wyłanianiu Zwycięzcy Konkursu (kolejność zgłoszeń do Konkursu nie ma znaczenia) Komisja oceniać będzie odpowiedzi na pytanie konkursowe, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność udzielonych przez Uczestników odpowiedzi.

§ 4
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą przeznaczoną dla Zwycięzcy Konkursu jest urządzenie tablet Dell Venue 8″ 16GB WiFi MODEL 3840 CZERWONY o wartości 799 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężna w kwocie 89 zł;
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody przyznanej zgodnie z Regulaminem na nagrodę tego samego rodzaju, o zbliżonej jakości, funkcjonalności oraz wartości nie mniejszej niż Nagroda przyznana zgodnie z Regulaminem.
3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną Nagrodę rzeczową wraz z dodatkową nagrodą pieniężną.

§ 5
Przyznanie nagród

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie na stronie Serwisu Internetowego imienia oraz nazwiska Zwycięzcy nastąpi do dnia 01.12.2014 r.
2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny na podany numer telefonu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
3. Organizator po ogłoszeniu wyników Konkursu prześle na adres poczty elektronicznej Zwycięzcy formularz protokołu odbioru nagrody.
4. Przekazanie Nagrody Zwycięzcy nastąpi w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
5. Warunkiem niezbędnym do odebrania przez Zwycięzcę przyznanej Nagrody jest doręczenie Organizatorowi przez Zwycięzcę prawidłowo wypełnionego protokołu odbioru Nagrody. Nieodebrana przez Zwycięzcę Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej w Konkursie nagrody na rzecz innej osoby.
8. Zwycięzca, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenie w tym zakresie.

§ 6
Podatek od nagród

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. Z 2012 r, poz.361 ze zm.) Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych nagród. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych dokona potrącenia kwoty podatku dochodowego podlegającej wpłacie do Urzędu Skarbowego z dodatkowej Nagrody pieniężnej o której mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu.

§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych, udostępnianych w Konkursie, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Organizator.
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych Partnerowi w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla: prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych oraz otrzymywania informacji związanej z serwisem IT Center Connect.
4. Organizator informuje o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, a także o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Konkursie i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu powinien wysłać stosowną informacji na adres e-mail konkursintel@itwiz.pl, podając wszystkie niezbędne dane pozwalające na jego identyfikację.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w związku z koniecznością identyfikacji Uczestników biorących udział w Konkursie, wręczenia nagrody i korespondencji związanej z Konkursem wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie, jeżeli zostanie Zwycięzcą Konkursu, jego imienia i nazwiska oraz miejscowości w której mieszka, zgodnie z przekazanymi Organizatorowi danymi.
8. Po wyłonieniu zwycięzcy Organizator przekaże Partnerowi adresy email podane przez osoby zgłaszające chęć udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo przesyłania na adres email podane przez osoby zgłaszające chęć udziału w Konkursie wszelkich treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Organizatora jak i Partnera.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidywaną przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Złożenie reklamacji dopuszczalne jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora.
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika składającego reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
6. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej przesłanej listem, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

§ 9
Informacje dodatkowe

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu co do wykluczenia. Sprzeciw w tym zakresie powinien zostać złożony zgodnie z zasadami właściwymi dla postępowania reklamacyjnego opisanego w § 8 Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nastąpi po uprzednim powiadomieniu Uczestników o planowanej zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana przez Organizatora na podane przez Uczestników adresy poczty elektronicznej. Brak złożenia sprzeciwu przez Uczestnika, w terminie 7 dni od powiadomienia go o zakresie zmian Regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika nowej treści Regulaminu.
3. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Konkursu posługiwać się podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.