Regulamin


Regulamin korzystania z usług webinariów

§ 1 Zasady funkcjonowania serwisu i definicje
1. Regulamin przeznaczony jest dla osób korzystających z webinariów czyli szkoleń internetowych.
2. Definicje
A. Szkolenie lub webinarium – transmisja treści mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia prowadzona przez internet. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez internet uzyskuje się wzrost efektywność i wydajność pracy, poszerza wiedzę i uzyskuje inne kompetencje potrzebne w czynnościach zawodowych. Zakres szkoleń prowadzonych z pomocą niniejszej strony obejmuje m.in.:
– doskonalenie wykorzystania usług, posługiwania się oprogramowaniem i sprzętem
– wzbogacanie wiedzy dotyczącej zastosowania IT
– praktyczne wykorzystanie informatyki i zastosowanie wiedzy we wszystkich obszarach obejmujących przedsiębiorstwa, administrację samorządową i państwową, edukację
– wzbogacanie wiedzy technologicznej, ekonomicznej i z różnych obszarów nauki i techniki

B. Serwis – niniejsza strona e-webinaria.pl wraz z subdomenami służąca do rejestracji Uczestników i prowadzenia szkoleń (webinariów)

Marek Rzewuski Best Online
ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki

oraz

Partner lub partnerzy szkolenia (webinarium) o którym informacje podawani są każdorazowo przy szkoleniu (webinarium)

C. Partner szkolenia – osoba prawna wnosząca wkład merytoryczny w tematykę szkolenia. Partner szkolenia zapewnia wsparcie w postaci prelegenta i/lub osoby wskazanej przez niego i występującej w jego imieniu podczas szkolenia oraz dostarcza informacji, opisów i wiedzy dotyczącej tematu szkolenia.

D. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w Szkoleniu (webinarium)

E. Rejestracja – działania podjęte przez Uczestnika mające na celu deklarację chęci udziału w Szkoleniu (webinarium). Działanie potwierdzone jest poprzez kliknięcie w link w mailu przychodzącym z niniejszego serwisu. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Serwisu.

§ 2 Obowiązki Organizatora
Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną szkoleń oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem szkolenia.
Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość techniczną prowadzonych szkoleń.

§ 3 Prawa Organizatora
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkoleń z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora i nie może to stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń.

§ 4 Proces rejestracji

Rejestracja wykonywana jest poprzez formularz rejestracyjny dla danego szkolenia dostępny na stronie internetowej Serwisu.
§ 5 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem bazy danych osobowych jest Marek Rzewuski Best Online, ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki
2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
a. są one zgodne z prawdą,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony profilowej po zalogowaniu się do serwisu lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Marek Rzewuski Best Online, ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki.

4. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi przez Serwis jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta Uczestnika.

5. Organizator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

§ 6 Zobowiązania Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
d. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.

2. Uczestnik nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.

§ 7 Własność intelektualna i prawa autorskie treści Serwisu
Organizator udostępniając Uczestnikowi informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do respektowania praw własności intelektualnej.
Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały chronione są prawami autorskimi. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

§ 8 Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
– za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
– za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
– za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika

§ 9 Tryb i sposób składania reklamacji
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@e-webinaria.pl lub listownie na adres: Marek Rzewuski Best Online, ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 10 Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń przez internet
Opis wymagań technicznych znajduj się na stronie www.e-webinaria.pl/wymagania-techniczne
Uwagi techniczne dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: no_reply@e-webinaria.pl

§ 11 Polityka w zakresie ochrony danych osobowych.
Poprzez profil użytkownika (adres profilu) możliwe jest egzekwowanie praw Uczestnika wynikających z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. W określonych okolicznościach, użytkownikowi przysługuje prawo do:
· Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu są wykorzystywane przez Organizatora.
· Żądania dostępu do swoich informacji osobowych (na „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”). Możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych posiadanych przez Organizatora na temat Uczestnika oraz sprawdzenie, czy przetwarzane są zgodnie z prawem. Kopia danych udostępniana jest w pliku HTML.
· Żądania sprostowania przechowywanych przez Organizatora informacji osobowych Uczestnika. Uczestnik może uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które go dotyczą, a które przechowuje Organizator.
· Żądania usunięcia informacji osobowych. Uczestnik może żądać skasowania lub usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto Uczestnik ma prawo poprosić Organizatora o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystał z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej).
· Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych Uczestnika w przypadku, gdy przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej). Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu, jeżeli Organizator przetwarza jego informacje osobowe w celach marketingowych.
· Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Uczestnik może żądać zawieszenia przetwarzania dotyczących go informacji osobowych.
· Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci (tak zwane prawo do “przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie na stronie profilu Uczestnika danych w formacie HTML umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby.
· Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, kiedy Uczestnik wyraził zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie.

Wszystkie te czynności dostępne są poprzez profil Użytkownika (adres profilu).

§ 12 Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zawiadomi o wprowadzeniu zmian, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu zamieszczając odpowiednią informację na stronie e-webinaria.pl i powiadamiając Uczestników drogą e-mail.
Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania prac konserwacyjnych, naprawczych bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym fakcie Uczestników.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu i w trybie natychmiastowym powiadomić Organizatora o takiej decyzji na adres reklamacje@e-webinaria.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2013 r.
Ostatnia aktualizacja z dnia 9 kwietnia 2020.